ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • WebHeadSlide CPD51
 • ITA CPD
 • Plane Cpd
 • Nayobye66
 • MOC

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ
  พิษณุ พินรอด
  จิราภรณ์ คำบาง

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สหกรณ์นักเรียน
  • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ"
  • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์
  • WE AER HOPE เรา คือ ความหวังของเกษตรกร
  • 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
  • กำเนิดสหกรณ์แห่งของไทย
  • ประโยชน์ของสหกรณ์
  • หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
  • แผนผังระบบสหกรณ์
  • โครงการสมดุลชีวิตคนทำงาน
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สหกรณ์นักเรียน

   (ลงชื่อเข้าใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ"

  • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์

  • WE AER HOPE เรา คือ ความหวังของเกษตรกร

  • 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

  • กำเนิดสหกรณ์แห่งของไทย

  • ประโยชน์ของสหกรณ์

  • หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

  • แผนผังระบบสหกรณ์

  • โครงการสมดุลชีวิตคนทำงาน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระกทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  action plan
  รายงานผลประจำปี
  รายงานการประชุม
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  งบทดลองรายเดือน
  คู่มือการฝึกอบรม
  การจัดการองค์ความรู้ KM
  สื่อเผยแพร่สหกรณ์

  ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  youtube
  workd

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  Copyright © 2023 Cooperative Technology Transfer Center 19 Surat Thani Province. All rights Reserved
  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flaticon.com,freepik.com,canva.com

  BACK TO TOP